Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020
(19/08/2016 - 4:46 CH)

Theo Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Phước

Tình hình thực hiện 5 năm (2011 - 2015) Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020
(05/08/2016 - 4:40 CH)

Theo Báo cáo số 6795/BC-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011 - 2020
(04/08/2016 - 3:56 CH)

Theo Báo cáo 200/BC-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh